Kvalitetspolicy

Vi har med utgångspunkt från vår verksamhet och affärsidé på företaget formulerat följande arbetsmiljöpolicy:

 ”HTE Produktion ABs arbete ska präglas av god kvalitet och av marknaden uppfattas som kvalitetsmedvetet och ett kundorienterat företag.”

Detta gör vi genom

 • Ökad kompetens och yrkesstolthet hos våra medarbetare genom utbildning och erfarenhetsutbyte.
 • Att möta våra kunders, samt andra intressenters, krav och förväntningar.
 • Högt ställda krav på oss själva och samarbetspartners för att känna yrkesstolthet och kunna möta kundens alla behov.
 • Aktivt lyssna på våra kunders behov och krav på slutprodukt och försöka styra produktval till hållbara alternativ.
 • Aktivt medverka till att förbättra lösningar och metoder i projekt.
 • Att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet.
 • Kritisk intern granskning för att minimera antal fel och brister.
 • Ständiga förbättringar med hjälp av kundundersökningar och uppföljning av avvikelser.
 • Upprättandet av egenkontroller så att vi kan känna oss trygga med ett korrekt utfört arbete

Alla som arbetar på HTE produktion AB och på våra arbetsplatser har ett ansvar att följa denna policy och interagera kvalitetsarbetet i sitt dagliga arbete.

Miljöpolicy

Vi har med utgångspunkt från vår verksamhet och affärsidé på företaget formulerat följande miljöpolicy:

”HTE Produktion AB skall genom att tänka beständighet och långsiktighet hjälpa våra kunder till ett mer hållbart samhälle, förebyggande av föroreningar och minskad användning av fossila bränslen.”

Detta gör vi genom

 • Att identifiera våra betydande miljöaspekter.
 • Ständiga förbättringar i miljöområdet genom att beakta de betydande miljöaspekterna i alla verksamhetens led.
 • Att möta våra kunders, samt andra intressenters, krav och förväntningar.
 • Ökad kunskap genom utbildning och erfarenhetsutbyte för alla medarbetare.
 • Att vi arbetar löpande och förebyggande med att revidera och formulera nya miljömål för verksamheten.
 • Riskanalys för vår verksamhet samt i projekt med tillhörande åtgärdsplaner för att minimera miljöpåverkan.
 • Att vi är ärliga i vårt arbete och arbetar aktivt för att minska vår påverkan på klimat och miljö.

Alla som arbetar på HTE produktion AB och på våra arbetsplatser har ett ansvar att följa denna policy och interagera miljöarbetet i sitt dagliga arbete.

Arbetsmiljöpolicy

Vi har med utgångspunkt från vår verksamhet och affärsidé på företaget formulerat följande arbetsmiljöpolicy:

”HTE Produktion AB skall genom god kultur och värderingar förändra beteenden på våra arbetsplatser till ett ökat fokus på arbetsmiljöfrågor, ökad trivsel och minskade risker.”

Detta gör vi genom

 • Ständiga förbättringar i arbetsmiljön med hjälp av arbetsmiljöriskundersökning, medarbetarsamtal, hälsokontroller, skyddsronder och följer upp tillbud, olyckor och frånvarostatistik.
 • Ökad kunskap genom utbildning och erfarenhetsutbyte för alla medarbetare.
 • Att minska stressen för alla medarbetare genom god struktur i hela organisationen och genomtänkt utförande.
 • Riskanalys för vår verksamhet samt i projekt med tillhörande arbetsberedningar och åtgärdsplaner för att eliminera risker, göra arbetsplatserna säkra och trygga medarbetare.
 • Att möta våra kunders, samt andra intressenters, krav och förväntningar.
 • Att hjälpa kollegor, kunder och människor, tid för medmänsklig gärning skall alltid tillåtas för personal på HTE inom ramen för vår verksamhet.

Alla som arbetar på HTE produktion AB och på våra arbetsplatser har ett ansvar att följa denna policy och interagera arbetsmiljöarbetet i sitt dagliga arbete.