Mark och anläggning

Vi erbjuder kunskap och utförande för renovering och nyanläggning av vatten och avloppsanläggningar. Inom detta område har vi även bred kompetens avseende lokalt omhändertagande av dagvatten samt pumpstationer.

Vi utför markarbeten för ny- och ombyggnation av bostäder, industrilokaler och kommersiella fastigheter. Inom detta område kan vi tillhandahålla teknisk kunskap i ett tidigt utredningsskede och upprätta en budget. Avseende genomförandet så har vi kompetens från råmark till färdig produkt. Vi har även lång erfarenhet av komplicerade projekt med omfattande tillfälliga geokonstruktioner, saneringar och bergschakter.

Vi utför anläggnings entreprenader som inte har bäring på hus. Vägar, parkeringar, planer, gångtunnlar, stödmurar och andra statiska konstruktioner i och på mark.

Vi utför ytskiktsarbeten för bostäder, industrier och allmän platsmark. Det kan vara gamla miljöer som behöver förändras, utökas eller renoveras. Även parkutrustning, belysning och växter ingår i denna repertoar.

Inom ramen för våra åtaganden kan vi erbjuda 10 års garanti på både utförande och material. Detta förutsätter att vi deltar och kan påverka projektet från början samt att vi tillhandahåller skötseln under garantitiden. Denna skötsel utför vi till ett fast och marknadsmässigt pris.